top of page

Ochrona Danych Osobowych

RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi nową regulację unijną, której celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Państwach Członkowskich UE.


Zakres usługi Kancelarii:

- przygotowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, wewnętrzne polityki dla działów, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenie Inspektorów Ochrony Danych itd.),


- bieżące wsparcie prawne w przypadku naruszenia ochrony danych


- doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej z uwzględnieniem zagadnień przekazywania danych osobowych poza obszar EOG,


- kompleksowa analiza przepływów danych osobowych w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,reprezentacja w postępowaniach kontrolnych przed organem nadzorczym oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.

bottom of page